Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

FETÖ’cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 667 ve 668 sayılı Harika Hal Kapsamında Alınan Önlemlere Ait Kanun Kararında Kararnameler uyarınca çıkarılan, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi’nin ”İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması” başlıklı 1. Hususunun hukuka uygun oluğuna karar verdi.

Davayı reddeden Danıştay 5. Dairesinin kararı onandı.

Düzenleme neydi?

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’nin dava konusu 1. unsurunun üçüncü paragrafında; 667 ve 668 sayılı KHK’lar ekindeki listelerde yer alan kurum ve kuruşların işyerleri numaraları ünitelerce tespit edilerek “. sayılı KHK nedeniyle işyerinin kapatılması” seçeneği kullanılarak 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış sürecinin yapılacağı, beşinci paragrafında ise; KHK’larda bulunmayan işyerleri ile valiliklerin fevkalâde hal ünitelerince kapatılmasına karar verilen işyerleri hakkında valilikçe bildirilen tarih prestijiyle işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılacağı, ünitelere işyerleri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin valiliklere gönderilerek sonucuna nazaran süreç yapılacağı ve KHK’ların ekindeki listelerde yer almakla birlikte sigortalı çalıştırmadığı anlaşılan işyerlerinin ünitelerce belirlenerek sigortalı çalıştırılmadığı konusunun tutanak altına alınacağının düzenlenmiştir.

Düzenleme üst hukuk normlarına ters değildir

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’nin, dava konusu hususları, İnanılmaz Hal Kapsamında Alınan Önlemlere Ait Kanun Kararında Kararnameler kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik olduğu ve anılan Genelge’nin iptali istenen 1. hususunun 3. ve 5. paragrafında 667 ve 668 sayılı Kanun Kararında Kararname kararlarına ve hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Temel No: 2022/381
Karar No: 2022/1613

TEMYİZ EDEN (DAVACILAR):
… Üniversitesi(667 sayılı KHK ile kapatılan)

KARŞI TARAF (DAVALILAR):
1- … Bakanlığı
2- … Başkanlığı

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Beşinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2018/1067, K:2021/2291 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

667 ve 668 sayılı Harika Hal Kapsamında Alınan Önlemlere Ait Kanun Kararında Kararnameler uyarınca çıkarılan, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi’nin ”İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması” başlıklı 1. hususunun 3. ve 5. paragrafının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Beşinci Dairesinin 24/06/2021 tarih ve E:2018/1067, K:2021/2291 sayılı kararıyla;

Davalı yönetimin yordama ait tezleri yerinde görülmeyerek işin aslına geçilmiş,

Anayasa’nın 119. hususuna, Anayasa’nın bu kararına istinaden 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 667 sayılı Harikulâde Hal Kapsamında Alınan Önlemlere Ait Kanun Kararında Kararname’nin 1. ve 2.maddeleri ile 27/07/2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 668 sayılı İnanılmaz Hal Kapsamında Alınması Gereken Önlemler ile Kimi Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin 2.maddesine yer verilerek,

Dava konusu 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’nin iptali istenen ”İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması” başlıklı 1. hususunun 3. ve 5. paragrafı ile 20/07/2016 tarih ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Şurası kararıyla ilan edilen inanılmaz hale ait olarak çıkarılan 667 ve 668 sayılı Kanun Kararında Kararnameler uyarınca Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı belirlenerek kapatılan kurum ve kuruluşların, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılması hakkında yapılacak süreçlerin düzenlendiği,

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’nin dava konusu 1. hususunun üçüncü paragrafında; 667 ve 668 sayılı KHK’lar ekindeki listelerde yer alan kurum ve kuruşların işyerleri numaraları ünitelerce tespit edilerek “. sayılı KHK nedeniyle işyerinin kapatılması” seçeneği kullanılarak 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkış sürecinin yapılacağı, beşinci paragrafında ise; KHK’larda bulunmayan işyerleri ile valiliklerin fevkalâde hal ünitelerince kapatılmasına karar verilen işyerleri hakkında valilikçe bildirilen tarih prestijiyle işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılacağı, ünitelere işyerleri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin valiliklere gönderilerek sonucuna nazaran süreç yapılacağı ve KHK’ların ekindeki listelerde yer almakla birlikte sigortalı çalıştırmadığı anlaşılan işyerlerinin ünitelerce belirlenerek sigortalı çalıştırılmadığı konusunun tutanak altına alınacağının düzenlendiği,
Genelgelerin yasa, tüzük, yönetmelik ve gibisi hukuk kaynaklarının uygulanmasına ait detayları ve uygulama halini gösteren düzenleyici süreçlerden olduğu, kelam konusu Genelgelerin de, normlar hiyerarşisi bakımından bir üst norma uygun olması gerektiği,

02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge’nin, dava konusu ”İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması” başlıklı 1. unsurunun 3. ve 5. paragrafının, Fevkalâde Hal Kapsamında Alınan Önlemlere Ait Kanun Kararında Kararnameler kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik olduğu ve anılan Genelge’nin iptali istenen 1. unsurunun 3. ve 5. paragrafında 667 ve 668 sayılı Kanun Kararında Kararname kararlarına ve hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN SAVLARI:

Davacılar tarafından, Anayasa’nın 130.maddesinde yükseköğretim kurumları için belirtilen kararlara uyulmadan üniversitelerin kapatılamayacağı, dava konusu edilen Genelge unsuruyla İzmir Üniversitesinin eğitim bölümündeki yer ve prestijinin ziyana uğratıldığı, Türk Uygar Kanunu’nun 116. unsuru uyarınca vakıfların yalnızca mahkeme kararı ile kapatılması yolunun öngörüldüğü, dava konusu Genelge unsurunun 5. paragrafında ise KHK’larda bulunmayan işyerleri hakkında Valiliklere tanınan yetki ile işlev gaspına neden olunduğu, 81 vilayet Valiliğine verilen bu yetkinin 81 farklı uygulamaya yol açacağı, 2016/16 sayılı Genelge’nin dava konusu unsuruyla tüzel güvenlik unsuru ile mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı yönetimlerden Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından, dava konusu 2016/16 sayılı Genelge’nin Bakanlar Konseyi kararıyla ilan edilen fevkalâde hale ait olarak çıkarılan 667 ve 668 sayılı Kanun Kararında Kararnameler uyarınca çıkarıldığı, iptali istenen unsurlarda rastgele bir hukuka terslik bulunmadığı savunulmaktadır.

Davalı yönetimlerden Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, dava konusu edilen 2016/16 sayılı Genelge kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususunda yer alan;

“a) Misyon ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka ters karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yöntem ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen argümanlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacıların temyiz istemlerinin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Danıştay Beşinci Dairesinin temyize bahis 24/06/2021 tarih ve E:2018/1067, K:2021/2291 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 21/04/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ