Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay’da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Davanın konusu

Davacı tarafından; tarafına uygulanan orduevi ve toplumsal tesislere giriş yasağının ve bu yasağın desteği olduğu argüman edilen 06/09/1961 tarih ve 10899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istenilmiştir.

Ortada ilgiliye bildiri edilmiş bir süreç yok

Emekli Tuğamiral olan davacı hakkında, basına, kamuoyunda “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen yazılı açıklamada bulunduğundan bahisle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. hususu mucibince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve davalı yönetim tarafından, davacının TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı inanç hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu gerekçesiyle tesislere girişi 5 yıl mühletle yasaklandığına ait kişisel süreç tesis edilmiş, lakin bu süreç davacıya bildirim edilmemiştir.

Ortada tebligat olmayınca davalı yanlış mevzuata dava açmıştır

Ancak; evrakın görüm ve tahlili için Dairemize gönderilmesine ait kararından evvel Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı’nın 06/07/2021 tarih ve E:2021/3149 sayılı evrakında verilen orta kararı ile uyuşmazlığın tahlilinde gerekli görüldüğünden; davalı Ulusal Savunma Bakanlığından; orduevleri ve toplumsal tesislere giriş yasağı konusunda, davacıya yönelik ya da genel olarak tesis edilen yazılı bir süreç olup olmadığının sorulması ve buna ait bilgi ve dokümanların istenilmesi üzerine davalı yönetim tarafından, emekli Tuğamiral olan davacının basına sair surette açıklamada bulunarak astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı itimat hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu ve bahse ait olarak hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. unsuru yeterince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı tespit edildiğinden, davacının TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesislere girişi 5 yıl müddetle yasaklandığına ait 07/04/2021 tarihli kişisel sürecin tesis edildiği bildirilmiştir.

Dolayısıyla; davacının toplumsal tesislerden faydalanmaması sonucunu doğuran yasaklama sürecinin TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendi kapsamında tesis edilmediği, anılan Yönetmeliğin 664. hususunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesis edildiği anlaşılmakta ise de; destek maddeyi de içeren sürecin davacıya bildiri edilmediği ve belirtilen konunun, Danıştay 10. Dairesince verilen orta kararı sonucunda tespit edilebildiği açıktır.

T.C.
DANIŞTAY
ON İKİNCİ DAİRE
Temel No: 2022/1775
Karar No: 2022/2602

DAVACI : .
VEKİLİ: Av. .
DAVALI : . Bakanlığı – ANKARA
VEKİLİ: Av. .

DAVANIN KONUSU:

Davacı tarafından; tarafına uygulanan orduevi ve toplumsal tesislere giriş yasağının ve bu yasağın desteği olduğu argüman edilen 06/09/1961 tarih ve 10899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istenilmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 14. unsuru uyarınca Tetkik Hakimi .’nın açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE TÜZEL SÜREÇ:

Emekli Tuğamiral olan davacı hakkında, basına, kamuoyunda “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen yazılı açıklamada bulunduğundan bahisle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. unsuru mucibince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve davalı yönetim tarafından, davacının TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı inanç hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu gerekçesiyle tesislere girişi 5 yıl müddetle yasaklandığına ait ferdî süreç tesis edilmiş, lakin bu süreç davacıya bildiri edilmemiştir. Davacı tarafından, kelam konusu sürecin ve desteği olduğu sav edilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. hususunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE MÜNASEBET:

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 3. unsurunda, idari davaların Danıştay, yönetim mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı, dilekçelerde tarafların ve varsa vekillerinin yahut temsilcilerinin isim ve soyadları yahut unvanları ve adresleri ile gerçek bireylere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı kanıtların, davaya bahis olan idari sürecin yazılı bildirim tarihinin, tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu ölçünün gösterileceği, dava konusu kararın ve evrakların asılları yahut örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; 2577 sayılı Kanun’un 14. unsurunun üçüncü fıkrasında, dava dilekçeleri üzerinde yapılacak birinci incelemede dilekçelerin 3 ve 5. unsurlara uygun olup olmadıkları taraflarından de inceleneceği; altıncı fıkrasında, dava dilekçesindeki eksikliklerin birinci incelemeden sonra tespiti halinde davanın her evresinde 15. husus kararlarının uygulanacağı; 15. unsurunun birinci fıkrasının (d) bendinde, 3. hususa uygun olmayan dava dilekçesinin otuz gün içinde tekrar düzenlenmek yahut noksanları tamamlanmak üzere reddedileceği; beşinci fıkrasında ise, dilekçenin reddedilmesi üzerine yine verilen dilekçelerde tıpkı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği karara bağlanmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yargılama hukukunun temel prensiplerinden biri de talep ile bağlılıktır. Bu unsur uyarınca iptali istenilen idari süreçle hudutlu olarak mahkemelerce inceleme yapılması gerekmekte olup, talebin incelemeye elverişli olabilecek nitelikte açık, makul ve somut olması gerektiği kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden; davacı vekili tarafından sunulan 02/06/2021 havale tarihli dava dilekçesinde; davacının kamuoyunda, “104 Amiral Bildirisi” olarak bilinen yazılı bildirge nedeniyle, . Cumhuriyet Savcılığının . numaralı soruşturması çerçevesinde 05/04/2021 sabah saatlerinde gözaltına alındığı, bu soruşturma sonrasında, kendisine husus ile ilgili rastgele bir tebligat yapılmamasına karşın, orduevi girişinde, tesislere giremeyeceğinin bildirildiği ve bu hususta hangi makama ilişkin olduğu bildirilmeyen 5 Nisan tarihli bir evrak/emir olduğu söylendiği, mevzu incelendiğinde, TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca orduevi ve toplumsal tesislere giriş yasağının getirildiği, lakin bu sürecin davacıya bildirim edilmediği; ayrıyeten, Yönetmelikte 16 Ekim 2020 tarihinde; “İlgili mevzuat gereği açığa alınan, terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğu kıymetlendirilerek 30 iş gününden daha fazla mühlet ile süreksiz misyondan uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı ile tıpkı münasebetlerle misyondan uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı çalışanının orduevleri, askeri gazinolar ve öbür askeri toplumsal tesislere girişleri misyondan uzak kaldıkları müddet zarfında; emekli üyeler ile toplumsal tesislerden yararlarıma hakkına sahip öbür şahıslardan bu durumları nedeniyle soruşturma yahut kovuşturma altında bulunanların orduevleri, askeri gazinolar ve öbür askeri toplumsal tesislere girişleri ise soruşturma yahut kovuşturma müddetince Ulusal Savunma Bakanlığınca süreksiz olarak yasaklanabilir” formunda değişiklik yapıldığı belirtilerek, orduevine giriş yasağına ait sürecin ve bu sürecin desteği olduğu argüman edilen TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Ancak; evrakın görüm ve tahlili için Dairemize gönderilmesine ait kararından evvel Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı’nın 06/07/2021 tarih ve E:2021/3149 sayılı belgesinde verilen orta kararı ile uyuşmazlığın tahlilinde gerekli görüldüğünden; davalı Ulusal Savunma Bakanlığından; orduevleri ve toplumsal tesislere giriş yasağı konusunda, davacıya yönelik ya da genel olarak tesis edilen yazılı bir süreç olup olmadığının sorulması ve buna ait bilgi ve dokümanların istenilmesi üzerine davalı yönetim tarafından, emekli Tuğamiral olan davacının basına sair surette açıklamada bulunarak astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, kumandanlarına karşı itimat hissini yok etmeye yönelik olarak beyanda bulunduğu ve hususa ait olarak hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. unsuru yeterince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı tespit edildiğinden, davacının TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesislere girişi 5 yıl müddetle yasaklandığına ait 07/04/2021 tarihli ferdî sürecin tesis edildiği bildirilmiştir.

Dolayısıyla; davacının toplumsal tesislerden faydalanmaması sonucunu doğuran yasaklama sürecinin TSK İç Hizmet Yönetmeliği’nin 664. unsurunun 4. fıkrasının (d) bendi kapsamında tesis edilmediği, anılan Yönetmeliğin 664. unsurunun 4. fıkrasının (ç) bendi kapsamında tesis edildiği anlaşılmakta ise de; destek maddeyi de içeren sürecin davacıya bildirim edilmediği ve belirtilen konunun, Danıştay 10. Dairesince verilen orta kararı sonucunda tespit edilebildiği açıktır.

Bu durumda; davacı tarafından, üstte belirtilen konular gözetilmek suretiyle ve 2577 sayılı Kanun’un 3. hususuna uygun biçimde dava dilekçesinin yine düzenlenmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 14. hususunun üçüncü fıkrası ve 15. hususunun birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, bu kararın bildiriminden itibaren 30 (otuz) gün içinde, 3. unsura uygun halde ve belirtilen eksiklikler giderildikten sonra tekrar dava açılmak üzere DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE;

2. 2577 sayılı Kanun’un 15. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca yeni dilekçe düzenlenerek açılacak dava için ayrıyeten harç alınmamasına;

3. Tekrar verilen dilekçede de birebir yanlışlıklar yapıldığı takdirde, 2577 sayılı Kanun’un 15. unsurunun beşinci fıkrası uyarınca davanın reddedileceği konusunun davacıya bildirilmesine;

4. Dava dilekçesinin yenilenmemesi halinde, yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına ve peşin alınan yürütmeyi durdurma harcı ile posta masrafı avansından artan meblağın davacıya iadesine, 17/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ