Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

‘Hizmetine muhtaçlık kalmadığı münasebeti ile mukavele feshi’ yargıdan dönüyor

Kontratlı çalışanın vazifesine son vermek isteyen belediyeler en çok “Hizmetinin gerektirdiği duruma gereksinim kalmaması” münasebetine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için süreçler yargı tarafından iptal edilmektedir.

Bilindiği üzere Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 6 ncı unsurunda, “Personelin;

” İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

” İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,

” Mukavele periyodu içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün yahut toplam on gün müddetle vazifesine gelmemesi,

” Hizmetinin gerektirdiği duruma gereksinim kalmaması,

” Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının yahut proje kısımlarının mukavelede öngörülen müddetten evvel tamamlanması,

” Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinden rastgele birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca mukavelesi tek taraflı feshedilir.” Kararına yer verilmiştir.

Danıştay karaları incelendiğinde bilhassa belediyelerde “Hizmetinin gerektirdiği konuma gereksinim kalmaması” nedeniyle mukavelenin fesih edildiği fakat bu süreçlerin büyük çoğunluğunun iptal edildiği gözükmektedir.

Aşağıda Danıştay 12. Dairesinin yeni tarihli 2 kararı verilmiştir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Temel No: 2021/5757
Karar No: 2022/2780

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususuna istinaden kontratlı işçi statüsünde teknisyen olarak vazife yapan davacının, hizmetinin gerektirdiği duruma muhtaçlık kalmadığından bahisle, 31/12/2019 tarihi prestijiyle mukavelesinin feshedilmesi ve 2020 yılında yenilenmemesine ait Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının …tarih ve …sayılı süreci ile …tarih ve …sayılı sürecinin iptali ve mahrum kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

…. Yönetim Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla; 21/01/2020 tarihli orta kararı ile davalı yönetimden, davacının misyon yaptığı süreçle ilgili ödül, muvaffakiyet, ceza bilgileri, misyon yaptığı takımın cetveli ile hizmetine muhtaçlık kalmadığını ortaya koyan somut dataların gönderilmesinin istendiği, davalı yönetim tarafından verilen karşılıktan, davacı hakkında rastgele bir disiplin soruşturması, başarısız/yetersiz olduğuna yahut hizmetine gereksinim kalmadığına yönelik idarece yapılmış hukuken geçerli ve prestij edilebilir somut bir tespit yahut tutanak bulunmadığının anlaşıldığı; bu durumda, evrak kapsamında davacının başarısız yahut yetersiz olduğuna ya da hizmetine muhtaçlık kalmadığına yönelik davalı idarece yapılmış somut bir tespit bulunmaması karşısında, davacının hizmet kontratının yenilenmemesinin haklı bir nedene dayanmadığı, münasebetiyle dava konusu süreçte yönetime tanınan takdir yetkisinin kamu faydası ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmadığı anlaşılmakla dava konusu süreçlerde hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan, Anayasa’nın 125. unsurunun son fıkrasında yer alan ” yönetim, kendi aksiyon ve süreçlerden doğan ziyanı ödemekle yükümlüdür.” kararı uyarınca, hukuka tersliği saptanan süreçler nedeniyle, davacının mahrum kaldığı mali haklarının dava açılış tarihi olan 13/01/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu süreçlerin iptaline, mahrum kaldığı nakdî haklarının dava açılış tarihi olan 13/01/2020 tarihinden itibaren hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi kararının özeti:

…Bölge Yönetim Mahkemesi …. İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus Yönetim Mahkemesi kararının hukuka ve yola uygun olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen tezlerin kelam konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Adana Büyükşehir Belediyesinin bütçe açığı verdiği, kamu hizmetinin devamlılığının sağlanması için kâfi ölçüde memur işçisi bulunduğu, işçi fazlalığı sebebiyle davacının uzmanlık alanı dışındaki idari işlerde istihdam edildiği, Mahkeme kararı münasebetinde yer aldığının tersine davacının hizmet kontratının disiplinsizlik ya da başarısızlık üzere sair sebepler nedeniyle değil hizmetine muhtaçlık bulunmadığından feshedildiği, yıllık olarak yapılan mukavele bitiminde muhtaçlık bulunmaması durumunda işçi ile tekrar kontrat imzalamanın yönetimin takdirinde olduğu, yönetimin Mahkeme kararı ile kontrat imzalamaya zorlanamayacağı, dava konusu sürecin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARAR SONUCU:

ONANMASINA 23/05/2022 tarihinde kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Temel No: 2018/9943
Karar No: 2022/2726

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Hatay Büyükşehir Belediyesi . Daire Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususuna istinaden kontratlı işçi statüsünde istatistikçi olarak misyon yapan davacının, 31/12/2016 tarihinde sona erecek olan kontratının yenilenmeyeceğine ait . tarih . sayılı sürecin iptali ile mahrum kaldığı özlük ve mali hakların ve .-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. Yönetim Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; 10/05/2017 tarihli orta kararı ile davalı yönetimden, dava konusu sürecin sebep ögesini teşkil eden, davacının performansının istenilen seviyede olmadığını ve kurumun beklentilerini karşılayamadığını gösteren somut bilgi ve evraklar ile davacı hakkında olumsuz bir tespit var ise bu tespite ait somut bilgi ve evrakların gönderilmesinin istenildiği; orta karara verilen karşılık dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, anılan konulara yönelik rastgele bir somut bilgi ve dokümanın gönderilmediğinin görüldüğü, lakin davalı yönetimin savunma dilekçesi ile orta karara yanıt dilekçesinde, davacının yapması gereken işlerin hizmet alımı yoluyla bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle davacının hizmetine duyulan muhtaçlığın ortadan kalktığı belirtilerek buna ait bilgi ve evrakların sunulduğu, başka yandan, anılan dilekçeler ile dilekçelerin ekinde sunulan “Kadro İhdası (Memur)” başlıklı dokümandan, belediye meclisinin . tarih ve . sayılı kararı ile “1 adet” istatistikçi takımının ihdas edildiği ve halihazırda bu takımın da boş olduğunun anlaşıldığı; bu durumda, hakkında olumsuz bir tespit bulunmayan davacının, performansının istenilen seviyede olmaması ve kurumun beklentilerini karşılayamaması üzere somut bilgi ve evraka dayanmayan konular dikkate alınarak kontratının yenilenmemesi yoluna gidilmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı; hukuk ters olduğu saptanan süreç nedeniyle davacının kontratının yenilenmediği tarih ile tekrar misyona başlatıldığı tarih ortasındaki özlük ve nakdî haklarının davacıya ödenmesi gerektiği; bununla birlikte, her hukuka ters süreç nedeniyle duyulan ıstırap manevi tazminat verilmesini gerektirmeyeceğinden, olayın gelişimi ve niteliği değerlendirildiğinde, davacıya manevi tazminat verilmesini gerektirecek kaidelerin oluşmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, dava konusu sürecin iptaline, mahrum kaldığı nakdî hakların davacının hizmet kontratının yenilenmediği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu Yönetim Mahkemesi kararının iptal ve kabule ait kısmının hukuka ve adaba uygun olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen savların, kararın kelam konusu kısmının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI: Davacının kontratının, kamu faydası ve hizmet gerekleri sebebi ile yenilenmediği, sürecin hukuka uygun olduğu, bu süreçten kaynaklanan bir ziyanı bulunmadığından maddi tazminat isteminin reddedilmesi gerektiği, lokal mahkeme ve istinaf mahkemesi kararında zararın ölçüsünün ve sebebinin gösterilmemiş olmasının ayrıyeten bozma sebebi olduğu, davacının Ankara Toplumsal Güvenlik Vilayet Müdürlüğü toplumsal güvenlik denetmen yardımcısı takımına 26/10/2017 tarihinde açıktan atandığı, istinaf mahkemesinin davacının işinden ayrıldıktan sonra tekrar çalışmaya başlayıp başlamadığını, yeni işyerinde ne kadar müddet ile çalıştığını ve ne kadar maaş aldığı konusunu araştırmadan karar verdiği ileri sürülmektedir.

KARAR SONUCU:

DÜZELTİLEREK ONANMASINA 18/05/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ