Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Raporu geçersiz sayılan memur ne vakit vazifeye başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde vazife yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu vazifesinin sona erdirilmesine ait X Belediye Başkanlığının sürecini hukuka uygun bulan birinci derece mahkemesi kararını onadı.

Tek tabipten 40 günden fazla rapor almış

Davacının bir yıl içerisinde tek doktor tarafından 40 günden fazla rapor aldığının tespit edilmesi üzerine davacıya hastalık raporlarının yönetmelik ile tespit edilen yöntem ve temellere uygun olmadığının, 29/08/2014 tarihinde adabına uygun bildirim yapılmak suretiyle bildirildiği halde, davacının 01/09/2014-10/09/2014 tarihleri ortasında 10 gün, 11/09/2014-17/09/2014 tarihleri ortasında 7 gün, 18/09/2014-27/09/2014 tarihleri ortasında 10 gün, 29/09/2014-03/10/2014 tarihleri ortasında 4 gün mühletle tek tabipten rapor aldığı ve vazifesine gelmediği görülmüştür

Usule terslik bildirim edilince sonraki birinci iş günü vazifeye başlaması gerekir

Usule ters olması nedeniyle, birebir Yönetmeliğin 7. unsurunun beşinci fıkrası uyarınca, 29/08/2014 tarihinde yapılan bildirimden sonraki birinci iş günü olan 01/09/2014 tarihinde vazifeye gelmekle yükümlü olduğu halde, vazifeye gelmediği sabittir.

Gelmeme 10 günü aşarsa müstafi sayılır

01/09/2014 tarihi prestijiyle vazifesini müsaadesiz ve özürsüz olarak terk ettiğinin kabulü gerektiği, bu tarihten itibaren terkin 10 gün kesintisiz olarak devam etmesi nedeniyle 10/09/2014 tarihi prestijiyle çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Temel No: 2018/2465
Karar No: 2022/3125

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .
KARŞI TARAF (DAVALI) : . Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge Yönetim Mahkemesi… İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

X Belediyesinde … takımında misyon yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu misyonunun sona erdirilmesine ait X Belediye Başkanlığının . tarih ve . sayılı sürecinin iptali ile 10.000,00-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. Yönetim Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davacının bir yıl içerisinde tek tabip tarafından 40 günden fazla rapor aldığının tespit edilmesi üzerine davacıya hastalık raporlarının yönetmelik ile tespit edilen tarz ve temellere uygun olmadığının, 29/08/2014 tarihinde yordamına uygun bildiri yapılmak suretiyle bildirildiği halde, davacının 01/09/2014-10/09/2014 tarihleri ortasında 10 gün, 11/09/2014-17/09/2014 tarihleri ortasında 7 gün, 18/09/2014-27/09/2014 tarihleri ortasında 10 gün, 29/09/2014-03/10/2014 tarihleri ortasında 4 gün müddetle tek doktordan rapor aldığı ve misyonuna gelmediği görülmekte olup, davacının kelam konusu sağlık raporlarının; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 6. hususunun altıncı fıkrası uyarınca, yordama alışılmamış olması nedeniyle, tıpkı Yönetmeliğin 7. hususunun beşinci fıkrası uyarınca, 29/08/2014 tarihinde yapılan bildirimden sonraki birinci iş günü olan 01/09/2014 tarihinde vazifeye gelmekle yükümlü olduğu halde, misyona gelmediği sabit olduğundan, bu tarihte metoduna uygun sağlık raporu bulunmayan davacının; 01/09/2014 tarihi prestijiyle misyonunu müsaadesiz ve özürsüz olarak terk ettiğinin kabulü gerektiği, bu tarihten itibaren terkin 10 gün kesintisiz olarak devam etmesi nedeniyle 10/09/2014 tarihi prestijiyle çekilme isteğinde bulunmuş sayılan davacının, 657 sayılı Kanun’un 94. hususu uyarınca müstafi sayılarak devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge Yönetim Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus Yönetim Mahkemesi kararının hukuka ve adaba uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen argümanların kelam konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Savunma hakkının kısıtlandığı, yazılı ve kelamlı savunmasının alınmadığı, alınan raporların gerçeğe uygun olup olmadığı konusunda davalı idarece hakem hastaneye başvurulmadığı, tesis edilen sürecin metot ve yasaya alışılmamış olduğu belirtilerek, Bölge Yönetim Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile yöntem ve yasaya uygun olan Bölge Yönetim Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Bölge yönetim mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan; dava dilekçesinde davacı tarafından maddi tazminat isteminde bulunulduğu halde Mahkemece bu konuda bir karar kurulmadığı anlaşılmakta ise de; bu durum, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususunda belirtilen bozma sebeplerinden görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait Yönetim Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu . Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 50. unsuru uyarınca, bu kararın taraflara bildirisini ve bir örneğinin de . Bölge Yönetim Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen belgenin . Yönetim Mahkemesine gönderilmesine, 30/05/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ