REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Müddetinde mal bildirimi vermeyen memur evvel ihtar edilmeli

Konya Bölge Yönetim Mahkemesi emniyet teşkilatında yaşanan olayla ilgili dikkat cazibeli bir karar verdi. Bir müfettiş soruşturmasında, mal …

Konya Bölge Yönetim Mahkemesi emniyet teşkilatında yaşanan olayla ilgili dikkat cazibeli bir karar verdi. Bir müfettiş soruşturmasında, mal varlığında bir araç bulunduğu tespit edilen kişi, mal beyanında bulunumuş lakin müddetinde mal beyanı vermediği gerekçesiyle ceza almıştır. Konya Bölge Yönetim Mahkemesi mal bildiriminde bulunmayan memura ceza vermeden evvel ihtarda bulunulması, memurun bu halde de bildirimde bulunmaması halinde ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
KONYA
BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ
1. İDARİ DAVA DAİRESİ

TEMEL NO : 2020/950
KARAR NO : 2021/117

İSTEMİN ÖZETİ : …ilgili mevzuat mucibince mal varlığında değerli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde bildirmekle yükümlü davacı polis memurunun ../../….. tarihinde edindiği araca ait beyannameyi hakkında müfettiş tarafından soruşturma yürütülürken mal beyanında bulunmasının istenmesi üzerine ../../…. tarihinde mal beyanıyla ………. plakalı aracını bildirdiği, hasebiyle müddeti içerisinde bildirimde bulunmadığı açık olup disiplin soruşturma raporu ve ekleri ile sübuta erdiği ortaya konulan davacının “Belirlenen durum ve müddetlerde mal bildiriminde bulunmamak yahut gerçeğe alışılmamış bildirimde bulunmak”. fiile uyan 6078 sayılı Kanunun 8/5/a-1 hususu uyarınca Oniki Ay Uzun Vadeli Durdurma cezası ile tecziyesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı kanaatine ulaşıldığı, gerekçesiyle Antalya 4. Yönetim Mahkemesi’nce verilen davanın reddine ait 05/12/2019 tarih ve E:2019/321, K:2019/954 sayılı kararın, davacı vekili tarafından; davacının mal bildiriminde bulunmadığının idarece tespiti halinde bu konunun ihtar edilmesi gerekliliğinin bir idari yol olarak düzenlenmiş bulunduğu, bu adabın birebir vakitte hata sürece kastıyla hareket edip edilmediğinin açığa kavuşturulması bakımından da ehemmiyet arz ettiği, münasebetiyle mal bildiriminde bulunulmadığı belirlendiğinde birinci olarak ihtarda bulunulması, ihtara karşın otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunulmadığı takdirde kaideleri varsa disiplin cezası tesis edilmesi gerektiği, yönetimin takdir yetkisinin bulunduğu durumlarda dahi sürecinin kesinlikle bir sebebe dayanması gerektiği, takdir yetkisinin takdir yetkisinin hukuka uygun kullanımında ölçülülük prensibinin çerçevesinde kalınması gerektiği tezleriyle istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek istinaf müracaatının reddine karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Konya Bölge Yönetim Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü

……….

Üstte yer verilen mevzuat kararlarının birlikte değerlendirilmesinden, mal bildiriminde bulunulmadığının idarece tespiti halinde bu konunun davacıya ihtar edilmesi gerekliliğinin bir idari metot olarak düzenlenmiş bulunduğu görülmektedir. Bu metot, tıpkı vakitte davacının cürüm sürece kastıyla hareket edip etmediğinin açığa kavuşturulması bakımından da kıymet arz etmektedir. Münasebetiyle, mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya birinci olarak ihtarda bulunulması, ihtara karşın otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde koşulları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Gerçekten Danıştay 5. Dairesi nin 08.05.2019 tarih ve E: 2016/16532, K:2019/3408 sayılı kararı da bu taraftadır.

Olayda ise, davacının …………. tarihinde edindiği ………….. plaka sayılı aracın alımına ait mal bildiriminde bulunmadığının tespit edilmesi üzerine üstte aktarılan mevzuat kararlarına nazaran kendisine ihtarda bulunularak mal bildiriminde bulunması için mühlet verilmeden disiplin cezası verildiği görülmektedir.

Bu durumda, Kanunda belirtilen müddetlerde mal bildiriminde bulunmayan davacıya bildirimlerin verileceği mercice ihtarda bulunulması ve ihtarın kendisine bildiriminden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmaması halinde ceza verilebileceğinden, belirtilen tarza muhalif olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu süreçte hukuka uyarlık, aksi taraftaki istinaf müracaatına mevzu Mahkeme kararında tüzel isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 45 inci unsurunun 4 üncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının KABULÜNE, müracaata husus Antalya 4. Yönetim Mahkemesi’nin 05/12/2019 tarih ve E:2019/321, K:2019/954 sayılı kararının KALDIRILMASINA, dava konusu sürecin İPTALİNE, aşağıda dökümü gösterilen
dava ve istinaf etaplarına ait toplam………-TL yargılama masrafı ile yürürlükteki Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi uyarınca belirlenen…….-TL vekalet fiyatının davalı idarece davacıya ödenmesine, artan posta fiyatının Mahkemesi’nce davacıya iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 45 inci unsurunun 6 ncı fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 21/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Memurlar

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al