Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

4/B’linin 2011 Yılı Hizmet Mukavelesine açtığı dava nihayet sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen kontratlı işçiye ait Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin kimi hususlarının iptali için açılan davayı karar bağladı

2011 Yılı Hizmet Mukavelesinin fazla çalışma fiyatına ait 3. unsurunun son cümlesinin iptaline ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize bahis 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararının ONANMASINA karar verildi.

Fazla çalışmaya ait yeni düzenleme hizmet kontratına yansıtılmamış

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 13. unsurunun 4. paragrafında yer alan, kontratlı çalışanın olağan çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında rastgele bir ek fiyat ödenmeyeceği yolundaki düzenlemenin, kontratlı işçinin fazla çalışmasının ne formda telafi edileceğine ait bir karar bulunmamasının üst hukuk kuralı niteliğindeki Anayasa’nın 18. ve 55. unsuru ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. ve 178. unsuruna muhalif olduğu münasebeti ile iptaline karar verildiği, belirtilen kararın İdari Dava Daireleri Heyetinin E:2010/2156, K:2013/1978 sayılı kararı ile onanmıştır.

Tip kontrat örneğinde değişiklik yapılmadığı için dava konusu yapılmıştır.

Daire kararı göz önüne alınarak 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Şurası kararı ile anılan Temeller’in 13. hususunun üçüncü fıkrasının “Bu Karar Temellerine nazaran çalıştırılacak kontratlı işçi o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Olağan çalışma müddetlerinin aşan bu müddetler için ilgili kanunlarında öngörülen kararlar gizli kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla müsaade verilir.” formunda tekrar düzenlendiği,

Bu durumda, dava konusu 2011 Yılı Hizmet Mukavelesinin fazla çalışma fiyatına ait 3. hususunun son cümlesinin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in değişik 13. hususunun üçüncü fıkrasına uygun olmadığı sonucuna varıldığı,

Nitekim dava konusu 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin fazla çalışma fiyatına ait 3. hususunun son cümlesindeki ibarenin, Maliye Bakanlığının 31/03/2011 tarih ve 3717 sayılı yazısıyla vize edilerek benzeri biçimde yine düzenlendiği gerekçesiyle,

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Temel No: 2022/530
Karar No: 2022/1867

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ: Av. .

DİĞER DAVALI : .
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.
KARŞI TARAF (DAVACI) : . Sendikası
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen kontratlı çalışana ait Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin 3. unsurunun son cümlesindeki ”Normal çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye rastgele bir ek fiyat ödenmez.” ibaresi ile 4. unsurunun ikinci fıkrasındaki “İlgiliye kontrat fiyatı dışında (657 sayılı Kanunun 6 ncı hususunun (g) bendi uyarınca ödenecek uçuş tazminatı hariç) rastgele bir isim altında ödeme yapılamaz.” ibaresinin ve desteği. tarih ve . sayılı Bakanlar Konseyi Kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in “Sözleşme ile çalışacak çalışana mukavele fiyatı dışında rastgele bir isim altında ödeme yapılamaz, kontratlara bu tarafta karar konulamaz.” kuralını içeren 3. hususunun dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararıyla;

Danıştay Onbirinci Dairesinin 29/03/2016 tarih ve E:2015/3197, K:2016/1429 sayılı davanın reddi yolundaki kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin 02/05/2018 tarih ve E:2016/5296, K:2018/2073 sayılı kararıyla, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 3. hususunun dördüncü fıkrası ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 yılı Hizmet Mukavelesi’nin 4. unsurunun ikinci fıkrasındaki ibareye ait kısmının onanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin fazla çalışma fiyatına ait 3. hususunun son cümlesi tarafından bozulması üzerine, bozma kararına uyularak,

Dairelerinin 02/02/2010 tarih ve E:2008/285; K:2010/426 sayılı kararıyla;

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 13. hususunun 4. paragrafında yer alan, kontratlı çalışanın olağan çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında rastgele bir ek fiyat ödenmeyeceği yolundaki düzenlemenin, kontratlı işçinin fazla çalışmasının ne biçimde telafi edileceğine ait bir karar bulunmamasının üst hukuk kuralı niteliğindeki Anayasa’nın 18. ve 55. hususu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. ve 178. hususuna ters olduğu münasebeti ile iptaline karar verildiği, belirtilen kararın İdari Dava Daireleri Heyetinin E:2010/2156, K:2013/1978 sayılı kararı ile onandığı, davalı yönetimin karar düzeltme isteminin E:2013/4875, K:2014/259 sayılı kararla reddedildiği,

Yukarıda bahsedilen Daire kararı göz önüne alınarak 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Şurası kararı ile anılan Temeller’in 13. hususunun üçüncü fıkrasının “Bu Karar Temellerine nazaran çalıştırılacak kontratlı işçi o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Olağan çalışma müddetlerinin aşan bu mühletler için ilgili kanunlarında öngörülen kararlar gizli kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla müsaade verilir.” biçiminde yine düzenlendiği,

Bu durumda, dava konusu 2011 Yılı Hizmet Kontratının fazla çalışma fiyatına ait 3. unsurunun son cümlesinin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in değişik 13. unsurunun üçüncü fıkrasına uygun olmadığı sonucuna varıldığı,

Nitekim dava konusu 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin fazla çalışma fiyatına ait 3. unsurunun son cümlesindeki ibarenin, Maliye Bakanlığının 31/03/2011 tarih ve 3717 sayılı yazısıyla vize edilerek misal formda tekrar düzenlendiği gerekçesiyle,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Mukavelesi’nin fazla çalışma fiyatına ait 3. hususunun son cümlesinin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davalı yönetimlerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, fazla çalışmaya dair yasal düzenleme bulunmaması ve tarafların da mukavelelerinde açıkça ödeme yapılmayacağını kararlaştırması karşısında, hukuka terslikten kelam edilemeyeceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsurunun ikinci fıkrasında, Danıştay dava dairelerinin kesin kararlarının temyizen incelenerek bozulmasının;

“a) Vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka muhalif karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte yanılgı yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkün olduğu belirtilmiş; dördüncü fıkrasında, “Danıştayın birinci derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu unsur ile ısrar hariç 50. husus kararları kıyasen uygulanır.” denilmiş; 50. hususunun dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla hudutlu olarak yapılacağı karara bağlanmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus kararı; Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 02/05/2018 tarih ve E:2016/5296, K:2018/2073 sayılı bozma kararında belirtilen münasebetler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, yordam ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka terslik taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimlerden. Üniversitesi Rektörlüğünün temyiz isteminin reddine,

2. Üstte özetlenen münasebetle. Üniversitesi 2011 Yılı Hizmet Kontratının fazla çalışma fiyatına ait 3. hususunun son cümlesinin iptaline ait Danıştay Onikinci Dairesinin temyize husus 31/03/2021 tarih ve E:2019/5762, K:2021/1832 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/05/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ