Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu Güvenlik Vazifelisi 2 Emekçi Alacak

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumundan: KAMU NEZARETİ, MUHASEBE VE KONTROL STANDARTLARI KURUMU DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI Kamu …

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu Güvenlik Vazifelisi 2 Emekçi Alacak
ESNEK MOBİL REKLAM ALANI

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumundan:

KAMU NEZARETİ, MUHASEBE VE KONTROL STANDARTLARI KURUMU DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu kararları çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına personel Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asılları Hakkında Yönetmelik kararlarına nazaran Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla ANKARA’ da çalıştırılmak üzere bayan ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle bir (1) bayan ve bir (1) erkek olmak üzere toplam 2 adet Güvenlik Vazifelisi alanında daima personel alımı yapılacaktır.

I. İMTİHANA MÜRACAAT KURALLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son müracaat tarihi prestijiyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Bayanlarda 160 cm, erkeklerde 170 cm’ den kısa uzunluklu olmamak,

4) En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,

5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak, ayrıyeten 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine, özel hayata ve hayatın saklı alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus hataları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık ve fuhuş cürümlerinden mahküm olmamak.

Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın bilinmeyen alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kabahatlerinden ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

6) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili hususlarına nazaran alınmış ve son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik mühleti dolmamış özel güvenlik dokümanına sahip olmak, (Kuradan evvel ibraz edecekleri evraklar ortasında yer alan bu dokümanın geçerlilik müddetinin dolmamış olması gerekir.)

7) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş yahut muaf olmak.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son müracaat tarihi prestijiyle belirlenen tahsil durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

10) Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

11) Müracaat yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar müracaat yapabilecektir.

12) İşe alınacakların deneme müddeti altmış gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim müddetine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

13) İşe alınma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her evresinde idarece sonlandırılabilecektir.

14) Vazifesini özel güvenlik vazifelisi olarak devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanunda belirtilen sağlık koşullarına haiz olmak.

15) Adayların vardiyalı çalışmaya mahzur durumunun olmaması gerekmektedir.

16) Adayların, müracaatın son günü prestijiyle muhafaza ve güvenlik vazifelisi meslek kolunun gerektirdiği müracaat kurallarına haiz olması gerekmektedir.

17) Bu ilanda, 4857 sayılı Kanunun 5 inci unsurunun üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine ait sebeplerin mecburî kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen bayan ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

II. MÜRACAAT HALİ, YERİ VE TARİHİ

Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 16/04/2021-20/04/2021 tarihleri ortasında online olarak yapılacaktır.

III. KURA ÖNCESİ EVRAK TESLİM SÜREÇLERİ

1) Kurum tarafından müracaat kaidelerini taşıdığına dair istenilecek evraklar, Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

2) Kura çekiminden evvel Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen sonuncu listede yer alan adayların müracaat kaidelerini taşıdığına dair istenilecek dokümanlar 3/05/2021 – 7/05/2021 tarihleri ortasında Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak. No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumuna elden teslim edilecektir. Teslim tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

3) Durumunu belgelemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkartılacaktır.

4) Adaylar, kura listesinin açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde Kurumumuza yazılı olarak itiraz edebilir.

IV. KURA SÜREÇLERİ VE TEMELLERİ

1) Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların kura çekimi (kadın ve erkek adaylar için başka farklı gerçekleştirilmek üzere) noter huzurunda İnsan Kaynakları ve Dayanak Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10/06/2021 tarihinde yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır. Kura tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

2) COVİD-19 pandemisi sebebiyle HES kodu ile Kurumumuza gelen birinci 20 aday kura çekimini izleyebilecektir.

3) Tüm müracaat sahipleri ortasından kura ile açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday (kadın ve erkek adaylar için farklı ayrı belirlenmek üzere) belirlenecektir. Belirlenen adaylar Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana alınacaktır. Kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihan kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme müddeti içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

5) Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5 inci unsurunda belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının dört (4) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır.

V. KELAMLI İMTİHAN İÇİN EVRAK TESLİM SÜREÇLERİ

Kelamlı imtihan için en son listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Müracaat yapan adayların müracaat süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri kıymet arz etmektedir.

VI. KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan kuralları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını İmtihan Konseyine teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar incelendikten sonra belirlenen kaideleri taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek son listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adayların kelamlı imtihan puanı, imtihan heyeti Lider ve üyelerinin başka farklı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle belirlenecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

3) Yapılan kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından imtihan sonuçlarına ait olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içinde İmtihan Heyetine itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, imtihan şurasına ulaştıktan sonra beş (5) iş günü içinde İmtihan Kurulunca karara bağlanır. Son karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VIII. VAZİFEYE BAŞLAMA SÜREÇLERİ

Misyona başlamaya hak kazanan adaylar İnsan Kaynakları ve Takviye Hizmetleri Daire Başkanlığınca istenilen dokümanları daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik vazifesinde bulunanlar ile hastalık yahut doğum mazereti nedeniyle evraklarını teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik dokümanı, doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) dokümanlarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben iki (2) iş günü içerisinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde misyona başlamayanların, deneme müddeti içinde işten ayrılanların, belirtilen mühlet içerisinde evrak teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin yahut müracaat koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

IX. GERÇEĞE ALIŞILMAMIŞ BEYAN

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur. 3220/1-1

Kaynak: Memurlar

ESNEK MOBİL REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al