Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Ceza verildiği tarihte sendika üyesi olan memur, üyelikten ayrılırsa itiraz şurasına sendika temsilcisi katılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Niğde Vilayet Müftülüğünde data hazırlama ve denetim işletmeni olarak misyon yapan davacı “görev sırasında …

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Niğde Vilayet Müftülüğünde data hazırlama ve denetim işletmeni olarak misyon yapan davacı “görev sırasında amirine kelamla saygısızlık etmek” kabahatini işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(e) unsuru uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.

Davacı cezayı aldığı tarih prestijiyle sendika üyesi olup, itiraz sürecinde ise farklı bir kuruma (Niğde Vilayet Seçim Şurası Başkanlığına) naklen atandığı için sendika üyeliği direkt sona ermiştir. Bu nedenle, yönetim davacıya verilen aylıktan kesme cezasının görüşüldüğü disiplin heyetine, sendika temsilcisini çağırmamıştır.

Birinci derece mahkemesi, davacıya verilen disiplin cezasını hukuka uygun bulmakla birlikte, davacının sendika temsilcisinin davet edilmediği istikametindeki itirazını reddetmiştir. Danıştay Beşinci Dairesince de onanan karar, karar düzeltme kademesinde ise bozulmuştur.

Bu kez verilen kararda ise özetle; davacının aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü tarih prestijiyle sendika üyesi olmasa da kelam konusu cezanın verildiği tarih prestijiyle sendika üyesi olduğunun açık olduğu, aylıktan kesme cezası ile bu cezaya karşı yaptığı itiraz üzerine verilen karar bir bütün olarak kıymetlendirilmesi gerektiği, bu nedenle sendika temsilcisi olmadan tesis edilen dava konusu aylıktan kesme cezasında hal ögesi açısından hukuka uygunluk görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE

Temel No :2017/11132

Karar No:2020/4213

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av.

KARŞI TARAF (DAVALI) :Diyanet İşleri Başkanlığı

VEKİLİ :I. Hukuk Müşaviri V.

İSTEMİN KONUSU : Aksaray Yönetim Mahkemesinin 7/12/2015 tarih ve E:2015/243, K:2015/1200 sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 09/11/2016 tarih ve E:2016/10178, K:2016/5689 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun süreksiz 8 inci unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54 üncü unsuru uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Davacının Niğde Vilayet Müftülüğünde data hazırlama ve denetim işletmeni olarak misyon yapmakta iken, “görev sırasında amirine kelamla saygısızlık etmek” hatasını işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(e) hususu uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ait sürece karşı yaptığı itirazın reddine yönelik Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Disiplin Konseyinin 02/10/2014 tarih ve 35 sayılı kararının iptali istenilmiştir.

Birinci Derece Mahkeme Kararının Özeti: Aksaray Yönetim Mahkemesinin 07/12/2015 tarih ve E:2015/243, K:2015/1200 sayılı kararında; davacının Diyanet İşleri Lideri …’ın toplumsal medyada paylaşmış olduğu 22/08/2013 tarihli tweetin altına yeniden toplumsal medyada ve herkese aleni formda, “… ayrımcılığı yapan sizsiniz.. Tribünlere çok hoş oynuyorsunuz. Ayet hadislerde diyanet çalışanları muaf mı?” halinde yorum yaptığı, kelam konusu tabirlerle Diyanet İşleri Lideri …’in çalışana haksız süreç yaptığı, adalete muhalif davrandığı tarafında bir kanaatin oluşmasına sebebiyet vererek hem kurum lideri olan ..’in hem de kurumun hukukî kişiliğine yönelik olarak prestiji sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşıldığından, davacının hareketine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasına ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık görülmediği; öte yandan, her ne kadar davacı tarafından, sendika temsilcisinin disiplin kurulan çağrılmadığı argüman edilmiş ise de, disiplin cezasının görüşüldüğü 02/10/2014 tarihi prestijiyle davacının artık öteki bir kamu kurumunda (Niğde Vilayet Seçim Heyeti Başkanlığında) çalıştığı anlaşıldığından, davalı yönetimde çalışmakta iken üyesi olduğu Türk Diyanet Vakıf Sendikası ile ilişiğinin kalmayacağı ve bu tarafıyla sendika temsilcisinin disiplin heyeti toplantısına çağrılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen münasebetlerle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 09/11/2016 tarih ve E:2016/10178, K:2016/5689 sayılı kararıyla, temyize mevzu karar hukuk ve yordama uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN ARGÜMANLARI:

Davacı tarafından; tabir özgürlüğü kapsamında tenkit hakkını kullandığı, ayrıyeten mensubu olduğu sendika temsilcisinin disiplin heyetine çağrılmadığı, sürecin hukuka ters olduğu ileri sürülerek Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından; düzeltilmesi istenen kararın yordam ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanununun 54 üncü hususuna uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ HARUN EKŞİ’NİN NİYETİ: Karar düzeltme isteminin kabul edilerek Yönetim Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlenildikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un süreksiz 8 inci unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54 üncü unsuru kararına uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 09/11/2016 tarih ve E:2016/10178, K:2016/5689 sayılı kararı ile kaldırılarak uyuşmazlık tekrar incelendi:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı, hakkında tesis edilen Diyanet İşleri Başkanlığının 01/07/2014 tarihli, 3250 sayılı süreci ile; Niğde Vilayet Müftülüğünde bilgi hazırlama ve denetim işletmeni olarak misyon yapmakta iken, “görev sırasında amirine kelamla saygısızlık etmek” hatasını işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-(e) hususu uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.

Davacı, tıpkı gün bu cezaya itirazda bulunmuştur.

Bu ortada, davacı 15/07/2014 tarihinde Niğde Vilayet Seçim Şurası Başkanlığı buyruğuna naklen atanmıştır.

Davacının aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itiraz, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Disiplin Konseyinin 02/10/2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Bunun üzerine, anılan Disiplin Konseyi kararının iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Disiplin Konseyleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü unsurunun 3 üncü fıkrasında; “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisi de bu unsurda belirtilen disiplin ve yüksek disiplin konseylerinde yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin konseyinde görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından evvelden bildirilir. Bu halde çift sayıya ulaşan şuralarda oyların eşitliği halinde liderin bulunduğu tarafın kararına prestij edilir.” kararına yer verilmiştir.

TÜREL KIYMETLENDİRME:

Üstte anılan Disiplin Konseyleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü unsuru uyarınca, hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin Disiplin ve Yüksek Disiplin Şuralarında yer alması asli form koşulu olup, memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer almaksızın Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararların bu münasebet ile iptal edilmesi gerektiği açıktır.

Dava belgesinin incelenmesinden; dava konusu aylıktan kesme cezasının tesis edildiği tarih prestijiyle davacının Türk Diyanet Vakıf Sendikası üyesi olduğu, fakat 15/07/2014 tarihinde Niğde Vilayet Seçim Şurası Başkanlığı buyruğuna naklen atandığı, hasebiyle aylıktan kesme cezasına karşı yapmış olduğu itirazın reddedildiği 02/10/2014 tarihi prestijiyle anılan Sendikanın üyesi olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü tarih prestijiyle sendika üyesi olmasa da kelam konusu cezanın verildiği tarih prestijiyle Sendika üyesi olduğu, bakılan bu davayı da aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın reddi sonrasında açmakla birlikte, sonuç prestijiyle aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle açtığı dikkate alındığında aylıktan kesme cezası ile bu cezaya karşı yaptığı itiraz üzerine verilen karar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü Merkez Disiplin Şurasında Sendika temsilcisine yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, Sendika temsilcisi olmadan tesis edilen dava konusu aylıktan kesme cezasında biçim ögesi açısından hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu prestijle, hal ögesi tarafından sürecin iptaline karar verilmesi gerekirken, işin aslına girilerek davanın reddi yolunda verilen Yönetim Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanunun 49 uncu unsuruna uygun bulunan davacının TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize bahis Aksaray Yönetim Mahkemesinin 07/12/2015 tarih ve E:2015/243, K:2015/1200 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine, 08/10/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Düzeltilmesi istenen Dairemiz kararı adaba ve hukuka uygun olduğundan, karar düzeltme isteminin reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Kaynak: Memurlar

ESNEK MOBİL REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al